Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest: Biegonice Składy Sp. z o.o. z siedzibą W Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 148, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-001-68-31

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody,
  • w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego),
  • w celu zatrudniania pracowników,
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

  • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
  • w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale Twoje dane są niezbędne abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, oraz są niezbędne do zawarcia umów i prawidłowego świadczenia naszych usług.

Czy profilujecie osoby na podstawie danych osobowych?

Nie profilujemy osób w żaden sposób (ręczny, półautomatyczny lub zautomatyzowany). Nie podejmujemy decyzji na podstawie profilowania.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych, usługi informatyczne. W przypadku powierzenia nadal jesteśmy Administratorem i odpowiadamy za bezpieczeństwo danych.

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Jak chronimy dane osobowe:

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem biuro@biegonice.pl lub pisemnie na adres: Biegonice Składy Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 148